Jdi na obsah Jdi na menu
 


Symboli mesta

 Erb mesta Skalica

 

Podľa Štatútu mesta Skalica § 34

 

a.gif

 

    Erb mesta Skalica tvorí v červenom štíte zo zeleného trojvršia vyrastajúci strieborný dvojramenný kríž s rovnako dlhými priečnymi ramenami.

    Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta Skalica tvorí prílohu č.1 tohto štatútu. Originál vyobrazenia je uložený na mestskom úrade Skalica.

 

Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas (povolenie) primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.


 

Vlajka mesta Skalica

b.gif

 

Podľa Štatútu mesta Skalica § 35

1. Vlajka mesta je zeleno-biela, raz zvislo a dvakrát vodorovne delená, takže deliace línie evokujú symbol dvojramenného kríža. Pomer strán vlajky je 2:3.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky mesta Skalica tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.

3. Vlajku mesta Skalica používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4. Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods.8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov) .

6. Vlajka mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie vlajky mesta uskutočňujú členovia mestskej polície a mestského hasičského zboru v uniformách, prípadne iné primátorom poverené osoby.

7. Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

Pečať mesta Skalica

c.gif

 

Podľa Štatútu mesta Skalica § 36

 

1. Pečať mesta Skalica tvorí erb mesta Skalica kruhopisom: "MESTO SKALICA"

 

2. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

 

3. Pečať mesta Skalica uschováva primátor mesta.

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 18006
Měsíc: 287
Den: 8